Gegevensbescherming

Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, evenals externe onlineaanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk "onlineaanbod" genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "voor de verwerking verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Verantwoordelijke persoon

MagicTack Riding GmbH
Küferstr. 17
D- 67551 Worms

Tel: +49 (0) 6247 9979019 (geen klantenservice)
Fax: +49 (0) 6247 9979020
www.magictack.de
info@magictack.de

Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Plaats van vestiging: Worms
Bedrijfsleider: David Reichert
BTW ID :DE291174567

MagicTack is een geregistreerd handelsmerk van MagicTack Riding GmbH.

Soorten verwerkte gegevens:

- Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
- Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudelijke gegevens (bv. tekst, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna worden de betrokkenen ook gezamenlijk aangeduid als "gebruikers").

Doel van de verwerking

- Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de functies en de inhoud ervan.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Bereikmeting/marketing

Gebruikte terminologie

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en dekt vrijwel elke behandeling van gegevens.

"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet meer in verband kunnen worden gebracht met een specifieke betrokkene, mits die aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

"Profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dergelijke persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te evalueren, en met name om aspecten in verband met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

"Verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

"verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Relevante rechtsgrondslag

In overeenstemming met artikel 13 van de GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerkingsactiviteiten. Indien de rechtsgrondslag niet in de privacyverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6(1)(a) en art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking voor het uitvoeren van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het reageren op verzoeken is art. 6(1)(b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is art. 6(1)(c) DSGVO, en de rechtsgrondslag voor verwerking voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6(1)(f) DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig art. 32 DSGVO, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsook de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat op het risico is afgestemd.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, de waarborging van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens te controleren. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkene, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. Bovendien houden wij reeds bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door technologisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 DSGVO).

Samenwerking met verwerkers en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers of derden) doorgeven, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verschaffen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO), u hiervoor toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde "opdrachtverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

Overdrachten naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het verstrekken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming zullen wij gegevens alleen in een derde land verwerken of laten verwerken indien aan de bijzondere vereisten van Art. 44 e.v. is voldaan. DSGVO zijn voldaan. D.w.z. dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS door het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde "standaardcontractbepalingen").

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht te vragen om bevestiging of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede om nadere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig art. 15 DSGVO.

Je hebt volgens. Art. 16 DSGVO het recht te verzoeken om aanvulling van de op u betrekking hebbende gegevens of verbetering van onjuiste op u betrekking hebbende gegevens.

Overeenkomstig art. 17 DSGVO heeft u het recht te eisen dat uw gegevens onverwijld worden gewist, of anders overeenkomstig art. 18 DSGVO te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die u ons hebt verstrekt, worden ontvangen overeenkomstig art. 20 DSGVO en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere voor de verwerking verantwoordelijken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO.

Herroepingsrecht

U hebt het recht uw toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO met werking voor de toekomst.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig art. 21 DSGVO. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

Cookies en recht van bezwaar in geval van directe reclame

Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Het voornaamste doel van een cookie is het opslaan van informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online-aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "voorbijgaande cookies", zijn cookies die worden gewist nadat een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn browser afsluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een onlinewinkel of een aanmeldingsstatus worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden "permanent" of "persistent" genoemd. Zo kan bijvoorbeeld de aanmeldingsstatus worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in zo'n cookie, die wordt gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Cookies van derden" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online-aanbod exploiteert (als het alleen om haar cookies gaat, worden ze "cookies van de eerste partij" genoemd).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit in ons privacybeleid toelichten.

Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

Via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ kan voor een groot aantal diensten een algemeen bezwaar worden aangegeven tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden, met name in het geval van tracking. Bovendien kan het opslaan van cookies worden verhinderd door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Gelieve er nota van te nemen dat in dit geval niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DSGVO. Voor zover dit in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring niet uitdrukkelijk is vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden gegevens 10 jaar bewaard overeenkomstig §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handelsboeken, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.) en 6 jaar overeenkomstig § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk bedraagt de bewaartermijn met name 7 jaar overeenkomstig § 132 lid 1 BAO (boekhoudbescheiden, bonnen/facturen, rekeningen, kwitanties, zakelijke bescheiden, staat van inkomsten en uitgaven, enz.), 22 jaar in verband met onroerend goed en 10 jaar voor bescheiden in verband met langs elektronische weg verstrekte diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten die aan niet-ondernemers in EU-lidstaten worden verstrekt en waarvoor de mini-één-loket-regeling (Mini-One-Stop-Shop - MOSS) wordt gebruikt.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken wij
- contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantencategorie).
- betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, belanghebbende partijen en zakenpartners met het oog op contractuele dienstverlening, service en klantenzorg, marketing, reclame en marktonderzoek.

Orderverwerking in de online winkel en klantenrekening

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van de bestelprocessen in onze online shop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, alsook de betaling en levering ervan, of de uitvoering ervan mogelijk te maken.

De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de bij de verwerking betrokken personen zijn onder meer onze klanten, potentiële klanten en andere zakenpartners. De verwerking wordt verricht met het oog op contractuele dienstverlening in het kader van de exploitatie van een onlinewinkel, facturering, levering en klantendiensten. In dit verband gebruiken wij sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de aanmeldingsstatus op te slaan.

De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b (uitvoering van ordertransacties) en c (wettelijk verplichte archivering) DSGVO. In dit verband is de als vereist aangemerkte informatie noodzakelijk voor de rechtvaardiging en de uitvoering van het contract. Wij maken de gegevens alleen aan derden bekend in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen aan juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (bv. op verzoek van de klant voor levering of betaling).

gebruikers kunnen desgewenst een gebruikersaccount aanmaken, waarin zij met name hun bestellingen kunnen bekijken. Als onderdeel van het registratieproces wordt aan de gebruikers de vereiste verplichte informatie verstrekt. Gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot de gebruikersaccount gewist, onder voorbehoud dat het bewaren ervan noodzakelijk is om commerciële of fiscale redenen in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. De informatie in de klantenrekening blijft bewaard tot ze wordt gewist, met latere archivering in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te bewaren in geval van opzegging vóór het einde van het contract.

In het kader van registratie en hernieuwde registraties alsook het gebruik van onze onlinediensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, alsmede die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze aanspraken of daartoe een wettelijke verplichting bestaat overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar getoetst; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde bewaarplicht handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar)).

Contractuele diensten

Wij verwerken de gegevens van onze contractuele partners en geïnteresseerden, evenals andere klanten, opdrachtgevers of contractuele partners (uniform aangeduid als "contractuele partners") in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b. DSGVO, om hen onze contractuele of precontractuele diensten te verlenen. De in dit verband verwerkte gegevens, het type, de omvang en het doel ervan en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie.

De verwerkte gegevens omvatten de stamgegevens van onze contractuele partners (bv. namen en adressen), contactgegevens (bv. e-mailadressen en telefoonnummers) alsook contractuele gegevens (bv. gebruikte diensten, inhoud van het contract, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

In beginsel verwerken wij geen bijzondere categorieën persoonsgegevens, tenzij deze deel uitmaken van een in opdracht gegeven of contractuele verwerking.

Wij verwerken gegevens die noodzakelijk zijn voor de rechtvaardiging en de uitvoering van contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de openbaarmaking ervan, tenzij dit voor de contractuele partners duidelijk is. Bekendmaking aan externe personen of bedrijven vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is in het kader van een contract. Bij de verwerking van gegevens die ons in het kader van een opdracht zijn verstrekt, handelen wij in overeenstemming met de instructies van de klant en met de wettelijke voorschriften.

In het kader van het gebruik van onze onlinediensten kunnen wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie opslaan. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, alsmede op de belangen van de gebruikers om misbruik en ander ongeoorloofd gebruik te voorkomen. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze aanspraken overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f). DSGVO of daartoe een wettelijke verplichting bestaat op grond van artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO.

Het wissen van de gegevens vindt plaats wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het vervullen van contractuele of wettelijke zorgplichten, alsmede voor het nakomen van eventuele garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van het bewaren van de gegevens om de drie jaar wordt getoetst; anders zijn de wettelijke bewaarplichten van toepassing.

Externe betalingsdienstaanbieders

Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders via wier platforms gebruikers en wij betalingstransacties kunnen verrichten (bijv., elk met een link naar het privacybeleid, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

In het kader van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van de betalingsdienstaanbieders op basis van Art. 6 par. 1 lit. b. DSGVO. Bovendien maken wij gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen op grond van art. 6 lid 1 lit. b. DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De door de betalingsdienstaanbieders verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, alsmede het contract, totalen en informatie over de ontvanger. De informatie is nodig om de transacties te voltooien. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. D.w.z. dat wij geen rekening- of kredietkaartgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

De voorwaarden en informatie inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op betalingstransacties en kunnen worden geraadpleegd op de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen hier ook naar met het oog op nadere informatie en de uitoefening van herroepings-, informatie- en andere rechten van de betrokkene.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, alsmede de organisatie van ons bedrijf, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens als die welke wij verwerken in het kader van het verlenen van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn Art. 6 para. 1 lit. c. DSGVO, art. 6, lid 1, onder f). DSGVO. De verwerking heeft gevolgen voor klanten, belanghebbende partijen, zakenpartners en bezoekers van de website. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, de financiële boekhouding, de kantoororganisatie, de archivering van gegevens, d.w.z. taken die ten dienste staan van de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten, de uitvoering van onze taken en de levering van onze diensten. Het wissen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie stemt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt vermeld.

Wij maken gegevens bekend of dragen gegevens over aan de belastingautoriteiten, consultants, zoals belastingadviseurs of bedrijfsrevisoren, alsmede aan andere kostenkantoren en betalingsdienstaanbieders.

Voorts slaan wij informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakenpartners op grond van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om later contact met hen op te kunnen nemen. Deze gegevens, die meestal bedrijfsgerelateerd zijn, worden over het algemeen permanent opgeslagen.

Bedrijfsanalyses en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te exploiteren en om markttrends en de wensen van onze contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens waarover wij beschikken met betrekking tot zakelijke transacties, contracten, verzoeken om inlichtingen, enz. Wij verwerken inventarisgegevens, communicatiegegevens en gegevens over het gebruik van onze producten en diensten. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, waarbij de betrokkenen contractuele partners, belanghebbende partijen, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online-aanbod zijn.

De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met details over bijvoorbeeld de diensten die zij hebben gebruikt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en het bedrijfsbeheer te verbeteren. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet naar buiten gebracht, tenzij het anonieme analyses zijn met geaggregeerde waarden.

Indien deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden zij gewist of anoniem gemaakt wanneer de gebruiker het contract beëindigt, anders na twee jaar vanaf de sluiting van het contract. In alle andere gevallen worden de algemene bedrijfsanalyses en de algemene trendanalyses waar mogelijk anoniem gemaakt.

Informatie over gegevensbescherming in de aanvraagprocedure

Wij verwerken de gegevens van sollicitanten alleen voor het doel van en in het kader van de sollicitatieprocedure overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De gegevens van de sollicitant worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO art. 6 lid 1 onder f. DSGVO, voor zover de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bv. in het kader van gerechtelijke procedures (in Duitsland is ook § 26 BDSG van toepassing).

De aanvraagprocedure vereist dat aanvragers ons hun gegevens verstrekken. De noodzakelijke gegevens van de sollicitant zijn, indien wij een online formulier aanbieden, anders voortvloeiend uit de functiebeschrijvingen en omvatten in hoofdzaak de persoonsgegevens, het post- en contactadres en de bij de sollicitatie behorende documenten, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae en de getuigschriften. Daarnaast kunnen aanvragers ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door een sollicitatie bij ons in te dienen, stemmen sollicitanten in met de verwerking van hun gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure op de wijze en in de mate zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO worden meegedeeld, vindt de verwerking daarvan bovendien plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO (bv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst). Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, van de AVG van aanvragers worden verlangd, vindt de verwerking van deze gegevens bovendien plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG (bv. gezondheidsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep).

Indien beschikbaar kunnen sollicitanten hun sollicitatie bij ons indienen via een onlineformulier op onze website. De gegevens worden ons in gecodeerde vorm toegezonden volgens de laatste stand van de techniek.
Kandidaten kunnen hun sollicitatie ook per e-mail versturen. Er zij echter op gewezen dat e-mails in het algemeen niet gecodeerd worden verzonden en dat de aanvragers er zelf voor moeten zorgen dat zij gecodeerd zijn. Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van de aanvraag tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden u daarom aan liever een onlineformulier te gebruiken of de aanvraag per post te verzenden. In plaats van een aanvraag in te dienen via het onlineformulier en e-mail, kunnen aanvragers ons hun aanvraag ook per post toesturen.

In geval van een geslaagde sollicitatie kunnen de door de sollicitanten verstrekte gegevens door ons worden verwerkt met het oog op de arbeidsverhouding. In het andere geval worden de gegevens van de sollicitanten gewist indien de sollicitatie naar een vacature niet wordt gehonoreerd. De gegevens van aanvragers worden ook gewist indien een aanvraag wordt ingetrokken, waartoe aanvragers te allen tijde het recht hebben.

Behoudens gerechtvaardigde herroeping door aanvragers, vindt verwijdering plaats na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat wij eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken in het kader van de wet gelijke behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen zullen worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingwetgeving.

Registratiefunctie

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van het registratieproces worden de vereiste verplichte gegevens aan de gebruikers verstrekt en op basis van art. 6 (1) lit. b DSGVO verwerkt met het oog op het verstrekken van de gebruikersaccount. De verwerkte gegevens omvatten met name de inloggegevens (naam, wachtwoord en e-mailadres). De bij de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt met het oog op het gebruik van de gebruikersaccount en het doel daarvan.

Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, behoudens een eventuele wettelijke verplichting tot bewaring. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te bewaren voor het einde van het contract in geval van opzegging. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruik van de gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, alsmede op de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze aanspraken of daartoe een wettelijke verplichting bestaat overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of gewist.

Opmerkingen en bijdragen

Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen gedurende 7 dagen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in Art. 6 (1) lit. f. DSGVO worden 7 dagen bewaard. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dat geval kunnen wij zelf worden vervolgd voor het commentaar of de post en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Voorts behouden wij ons het recht voor om op grond van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, om de informatie van de gebruikers te verwerken met het oog op de opsporing van spam.

De gegevens die in het kader van commentaren en bijdragen worden verstrekt, worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt.

Ophalen van emoji's en smilies

Binnen onze WordPress blog worden grafische emoji's (of smilies) gebruikt, d.w.z. kleine grafische bestanden die emoties uitdrukken, en die van externe servers worden verkregen. Hier verzamelen de providers van de servers de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig om de emoji-bestanden naar de browsers van de gebruikers te kunnen zenden. De Emojie-dienst wordt aangeboden door Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/. De gebruikte serverdomeinen zijn s.w.org en twemoji.maxcdn.com. Voor zover wij weten, zijn dit zogenaamde "content delivery networks", d.w.z. servers die alleen dienen om bestanden snel en veilig door te sturen, en de persoonsgegevens van de gebruikers worden na de transmissie gewist.

Het gebruik van emoji's is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een aantrekkelijke vormgeving van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Contact opnemen met

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op de afhandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan overeenkomstig art. 6 (1) lit. b) DSGVO. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een systeem voor het beheer van klantenrelaties ("CRM-systeem") of een vergelijkbare vraagorganisatie.

Wij wissen de onderzoeken als ze niet langer nodig zijn. De noodzaak wordt om de twee jaar opnieuw bekeken; verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

CRM-systeem Zendesk

Wij gebruiken het CRM-systeem "Zendesk", van de provider Zendesk, Inc, 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA, om vragen van gebruikers sneller en efficiënter te kunnen verwerken (legitiem belang volgens Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO ).

Zendesk is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een extra garantie van naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).

Zendesk gebruikt de gegevens van de gebruikers alleen voor de technische verwerking van de aanvragen en geeft ze niet door aan derden. Om Zendesk te gebruiken, is ten minste een correct e-mailadres vereist. Een pseudoniem gebruik is mogelijk. In het kader van de behandeling van verzoeken om diensten kan het nodig zijn om verdere gegevens (naam, adres) te verzamelen. Het gebruik van Zendesk is optioneel en dient om onze klanten- en gebruikersservice te verbeteren en te versnellen.

Als gebruikers geen toestemming geven voor gegevensverzameling via en opslag in het externe systeem van Zendesk, bieden wij hen alternatieve contactmogelijkheden voor het indienen van serviceverzoeken via e-mail, telefoon, fax of post.

. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Double-Opt-In en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, alsmede het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens die bij de dienstverlener zijn opgeslagen, geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers op grond van Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO in combinatie met § 7 Para. 2 No. 3 UWG of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing op grond van Art. 6 Para. 1 lt. f. DSGVO in samenhang met § 7 lid 3 UWG.

De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet en ons bovendien in staat stelt de toestemming te bewijzen.

Annulering/herroeping - U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat wij ze verwijderen om te bewijzen dat eerder toestemming werd gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van de toestemming wordt bevestigd.

Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten en bijbehorende informatie (bv. veiligheidsinstructies), aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

Double-Opt-In en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, alsmede het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens die bij de dienstverlener zijn opgeslagen, geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers op grond van Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO in combinatie met § 107 Para. 2 TKG of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing op grond van Art. 6 Para. 1 lt. f. DSGVO in verband met § 107 Abs. 2 u. 3 TKG.

De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons bovendien in staat stelt de toestemming te bewijzen.

Annulering/herroeping - U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat wij ze verwijderen om te bewijzen dat eerder toestemming werd gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het eerdere bestaan van de toestemming wordt bevestigd.

Nieuwsbrief - Mailchimp

De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van de verzenddienstverlener "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de mailingdienstverlener hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De verzenddienstverlener wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen op grond van art. 6 (1) lit. f DSGVO en een overeenkomst inzake orderverwerking op grond van art. 28 (3) p. 1 DSGVO.

De verzenddienstverlener kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

Nieuwsbrief - prestatiemeting

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, indien wij een beroep doen op een verzenddienstverlener, van diens server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzendingsdienst, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd.

Hosting en e-mailverzending

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online-aanbod.

In deze context verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online-aanbod conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in combinatie met. Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen).

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, respectievelijk onze hostingprovider, verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogeheten serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bv. voor het ophelderen van misbruik of fraude) maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden vereist is, worden niet gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

Content delivery netwerk van Cloudflare

Wij maken gebruik van een zogenaamd "Content Delivery Network" (CDN), aangeboden door Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller wordt afgeleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Gebruikersgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van het CDN in stand te houden.

Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, analyse en optimalisatie van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere marketingdiensten van Google in ons online-aanbod kunnen integreren). De tag manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over Google-diensten. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads), evenals de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonsgegevens van de gebruikers zullen na 14 maanden worden gewist of geanonimiseerd.

Google Universal Analytics

Wij gebruiken Google Analytics in de vorm van"Universal Analytics". "Universal Analytics" verwijst naar een methode van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse is gebaseerd op een pseudonieme gebruikers-ID en dus een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt gemaakt met informatie van het gebruik van verschillende apparaten (de zogenaamde "cross-device tracking").

Doelgroepvorming met Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om de binnen advertentiediensten van Google en zijn partners geplaatste advertenties alleen aan die gebruikers te tonen die ook interesse in ons online aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald), die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "Remarketing Audiences", of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van de Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers.

Google AdWords en conversiemeting

Wij gebruiken de diensten van Google AdWords op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 (1) lit. f. DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij gebruiken het online marketinginstrument Google "AdWords" om advertenties te plaatsen op het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) die worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk geïnteresseerd zijn in de advertenties. Hierdoor kunnen wij advertenties voor en binnen ons Online Aanbod gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld bij andere online-aanbiedingen advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is geweest, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop het advertentienetwerk van Google actief is, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt bijgehouden welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod.

Bovendien ontvangen wij een individuele "conversion cookie". De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt door Google gebruikt om voor ons conversiestatistieken op te stellen. Wij kennen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. D.w.z. Google slaat bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers op en verwerkt deze niet, maar verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De over de gebruikers verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en afmeldingsmogelijkheden, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties van Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Dubbelklik

Wij gebruiken de diensten van Google Doubleclick op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 Par. 1 lit. f. DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij maken gebruik van de online marketingmethode Google "Doubleclick" om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op websites, etc.). Kenmerkend voor Double Click is dat advertenties in real time worden weergegeven op basis van veronderstelde interesses van de gebruiker. Hierdoor kunnen wij advertenties voor en binnen ons Online-aanbod beter richten om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij op andere onlinesites belangstelling heeft getoond, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop het advertentienetwerk van Google actief is, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt bijgehouden welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod.

Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij dit binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen in zijn geheel wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Voornoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem op basis van zijn gebruikersprofiel advertenties worden getoond die op zijn interesses zijn toegesneden.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. D.w.z. Google slaat bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers op en verwerkt deze niet, maar verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google en de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook Pixel, aangepaste doelgroepen en Facebook conversie

Binnen ons online-aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt op grond van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod en voor deze doeleinden.

Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel is het enerzijds voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (de zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook Pixel kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie").

De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig, algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties, in het beleid van Facebook inzake het gebruik van gegevens: https://www.facebook.com/policy.php. Voor specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe het werkt, zie de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt zich afmelden voor het verzamelen door de Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook Ads weer te geven. Om aan te passen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u naar de pagina gaan die door Facebook is ingesteld en daar de instructies volgen over op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt zich ook afmelden voor cookies die worden gebruikt voor het meten van bereik en reclamedoeleinden door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken(http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website(http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Bing Advertenties

Wij gebruiken binnen ons online-aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO), gebruiken wij het conversie- en trackingprogramma "Bing Ads" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Daarbij slaat Microsoft cookies op de apparaten van de gebruikers op om een analyse van het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers mogelijk te maken, voor zover de gebruikers ons online-aanbod via een Microsoft Bing-advertentie hebben bereikt (zogenaamde "conversiemeting"). Op die manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is doorgestuurd naar ons online-aanbod en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt (de zogenaamde "conversiepagina"). Wij kennen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van gebruikers gedeeld.

Microsoft is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Indien gebruikers niet wensen deel te nemen aan het traceringsproces van Bing Ads, kunnen zij de instelling van een hiervoor vereist cookie ook uitschakelen via de browserinstellingen of gebruikmaken van de opt-outpagina van Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Voor meer informatie over privacy en cookies die door Microsoft Bing Ads worden gebruikt, dienen gebruikers het privacybeleid van Microsoft te raadplegen: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Visuele website-optimalisator

Binnen ons online-aanbod wordt de Visual Website Optimizer-dienst gebruikt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) de dienst Visual Website Optimizer (een aanbod van Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India) wordt gebruikt. Met

Visual Website Optimizer kunt u nagaan welk effect verschillende wijzigingen van een website (bijv. wijzigingen in invoervelden, ontwerp, enz.) hebben op gebruikers door middel van zogenaamde "A/B-tests", "click tracking" en "heat maps". A/B-tests worden gebruikt om de bruikbaarheid en de prestaties van online aanbiedingen te verbeteren. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld verschillende versies van een website of van de elementen ervan, zoals invoerformulieren, waarop de plaatsing van de inhoud of de labels van navigatie-elementen kunnen verschillen. Vervolgens kan op basis van het gedrag van de gebruikers, bv. langer op de website blijven of vaker interactie hebben met de elementen, worden bepaald welke van deze websites of elementen meer kans maken om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. "Click tracking" maakt het mogelijk de bewegingen van gebruikers binnen een volledige online-ervaring in kaart te brengen. Aangezien de resultaten van deze tests nauwkeuriger zijn wanneer de interacties van de gebruikers over een bepaalde periode kunnen worden gevolgd (bv. om te zien of een gebruiker graag terugkeert), worden voor deze testdoeleinden gewoonlijk cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen. "Heatmaps" zijn muisbewegingen van gebruikers, die worden samengevat tot een totaalbeeld, aan de hand waarvan bijvoorbeeld kan worden vastgesteld welke website-elementen bij voorkeur worden opgevraagd en aan welke website-elementen gebruikers minder de voorkeur geven.

Cookies worden uitsluitend voor deze testdoeleinden op de apparaten van gebruikers geplaatst. Alleen pseudonieme gebruikersgegevens worden verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Visual Website Optimizer: https://vwo.com/privacy-policy/.

Als u niet wilt dat Visual Website Optimizer uw gebruiksgedrag verzamelt, kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens via deze link: https: //[AUB UW DOMIN INVOEGEN]/?vwo_opt_out=1.

Online aanwezigheid in de sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten aldaar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheden of ons berichten sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online-aanbod maken wij gebruik van inhouds- of dienstverleners op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO), gebruiken wij inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypes (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren.

Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen.

Vimeo

Wij kunnen de video's van het platform "Vimeo" van de provider Vimeo Inc. integreren, ter attentie van: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy. Wij wijzen erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen naar de verklaring inzake gegevensbescherming(https://www.google.com/policies/privacy) alsook de opt-out opties voor Google Analytics(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de Google-instellingen voor gegevensgebruik voor marketingdoeleinden(https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Wij integreren de video's van het platform "YouTube" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google lettertypen

Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Wij integreren de functie voor de herkenning van bots, bijv. voor de invoer in onlineformulieren ("ReCaptcha") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Wij integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd in het kader van de instellingen van hun mobiele toestellen). De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Typekit-lettertypes van Adobe

Wij gebruiken externe "Typekit-lettertypes" op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) gebruiken wij externe "Typekit"-lettertypes van de leverancier Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland. Adobe is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Gebruik van Facebook social plugins

Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gezonden en door laatstgenoemde in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers daarom naar gelang van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de "vind ik leuk"-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de daarmee samenhangende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlineaanbieding gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich bij Facebook uitloggen en zijn cookies verwijderen alvorens gebruik te maken van onze onlineaanbieding. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https: //www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Twitter

In ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod binnen Twitter kunnen delen.
Indien de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter het oproepen van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan het profiel van de gebruiker aldaar. Twitter is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod kunnen delen binnen Instagram. Indien de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram het oproepen van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Instagram privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Pinterest, aangeboden door Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod kunnen delen binnen Pinterest. Als de gebruikers lid zijn van het Pinterest-platform, kan Pinterest het oproepen van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Pinterest privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Xing

In ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Xing, aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod binnen Xing kunnen delen. Indien de gebruikers lid zijn van het Xing-platform, kan Xing de oproep van de bovenvermelde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Privacybeleid van Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst LinkedIn, aangeboden door inkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen LinkedIn kunnen delen. Indien de gebruikers lid zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn de oproep van de bovenvermelde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Google+

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van het platform Google+, aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod binnen Twitter kunnen delen. Indien de gebruikers lid zijn van het Google+ platform, kan Google de oproep van de bovenvermelde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar.

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Deelfuncties van AddThis

Binnen ons online aanbod wordt de dienst "AddThis" (1595 Spring Hill Rd Suite 300 Vienna, VA 22182, USA) gebruikt om inhoud van dit online aanbod binnen sociale netwerken te delen (zgn. sharing).

Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij de verspreiding van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

AddThis gebruikt de persoonlijke informatie van de gebruikers voor het aanbieden en uitvoeren van de deelfuncties. Bovendien kan AddThis pseudonieme informatie van de gebruikers gebruiken voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden op de computer van de gebruiker opgeslagen met behulp van zogenaamde "cookie"-tekstbestanden. Privacybeleid: http://www.addthis.com/privacy, Opt-Out: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.


Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke