Algemene voorwaarden

Status: 01.10.2017

1. toepassingsgebied

1.1 De volgende algemene handelsvoorwaarden (in het vervolg "AGB") maken deel uit van elke overeenkomst tussen ons MagicTack Riding GmbH met zetel in 67551 Worms/Duitsland. Küferstr. 17) en u als onze klant (in het navolgende ook met "klant/cliënt" aangeduid). Onze AV zijn van toepassing op rechtshandelingen tussen ons en bedrijven/commerciële klanten, alsmede met particulieren als consumenten.

1.2 Wij verlenen onze diensten en leveringen uitsluitend op basis van deze AV in de op dat moment geldende versie.

2 Voorwerp van de overeenkomst

Het voorwerp van de overeenkomst is telkens het door u bestelde of volgens uw speciale wensen geconfigureerde product met de kenmerken en afmetingen van onze productbeschrijving. Illustraties op onze website en in onze catalogi dienen ter algemene productinformatie in louter picturale weergave en maken geen aanspraak op volledigheid en juistheid.

3 Aanbiedingen / productpresentatie / sluiting van de overeenkomst

3.1 Onze aanbiedingen / productpresentaties zijn steeds vrijblijvend en niet-bindend.

3.2 Totstandkoming van het contract in onze online shop a. Bij het plaatsen van een bestelling in onze online shop verklaart u als klant door het aanklikken van de knop "Bestelling verzenden" tegenover ons bindend, dat u deze Algemene Voorwaarden als bestanddeel van het contract aanvaardt en dat u de inhoud van het winkelmandje wenst te kopen. Wij kunnen uw bestelling accepteren door het sturen van een aparte orderbevestiging per e-mail of door het leveren van de goederen binnen uiterlijk 14 werkdagen in het geval van een levering van goederen binnen Duitsland, in de rest van Europa na uiterlijk 14 werkdagen. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling door ons vindt plaats door middel van een direct aan u verzonden geautomatiseerde e-mail, die echter nog geen aanvaarding van het contract inhoudt. b. Bij het sluiten van een overeenkomst per e-mail, telefoon, post of fax, gelieve naast de bestelde goederen ook uw persoonlijke gegevens met inbegrip van uw e-mailadres en faxnummer - indien beschikbaar - te vermelden op de telefoon, in de e-mail, op het geschreven document of in de fax. Met het verzenden van de e-mail, de brief/briefkaart, de fax of met de verklaring aan de telefoon geeft u een bindende opdracht voor het sluiten van de genoemde of mondeling genoemde goederen. De ontvangst van uw bestelling wordt u bevestigd met een bestelling per e-mail op deze wijze, met een bestelling per fax indien mogelijk ook op deze wijze, anders per e-mail of per post. Indien u telefonisch of per post een bestelling plaatst, ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw bestelling op het opgegeven adres of bij de opgegeven contactgegevens. Wij kunnen uw bestelling aannemen door het sturen van een aparte orderbevestiging per e-mail, per fax, per post of door het afleveren van de goederen binnen uiterlijk 14 werkdagen in geval van levering van goederen binnen Duitsland, in Europa na uiterlijk 14 werkdagen. c. U bent twee weken aan uw orders gebonden.

4. informatieverplichtingen van de klant

4.1 Uw persoonlijke informatie moet waarheidsgetrouw zijn. Indien uw gegevens tijdens de looptijd/verwerking van het contract veranderen, bent u verplicht ons onmiddellijk van deze veranderingen op de hoogte te brengen. Doet u dit niet of verstrekt u ons van meet af aan onjuiste gegevens, dan hebben wij het recht de gesloten overeenkomst kosteloos te herroepen. Kosten die ontstaan door het verkeerd verzenden van de goederen als gevolg van onvolledige of onjuiste adresgegevens kunnen aan u worden doorberekend.

4.2 Als onze contractpartner dient u ervoor te zorgen dat de door u opgegeven e-mail- of faxverbinding of het door u opgegeven telefoonnummer bereikbaar is. Er moet op worden toegezien dat de ontvangst van e-mails niet wordt verhinderd door forwarding, afsluiting of overvulling van de e-mailaccount.

5 Herroepingsrecht voor consumenten

5.1 Consumenten hebben een herroepingsrecht van 30 dagen overeenkomstig de volgende voorschriften:

Herroepingsrecht

Indien u als consument uw bestelling in onze online shop, per e-mail, per fax, per telefoon of uit onze catalogus per post (d.w.z. door middel van communicatie op afstand) heeft geplaatst, kunt u uw contractuele verklaring binnen 30 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk herroepen (retour/omruilformulier) of - indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn bij u zijn afgeleverd - door retourzending van de goederen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór ontvangst van de goederen door u als geadresseerde (bij terugkerende leveringen van gelijksoortige goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en laat ook onze verplichtingen volgens artikel 246 § 2 juncto § 1 lid 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB juncto artikel 246 § 3 EGBGB onverlet. De tijdige toezending van de herroeping of van het voorwerp volstaat om de herroepingstermijn na te leven.

De herroeping moet worden gericht aan:

MagicTack Riding GmbH
Küferstr. 17
67551 Worms/ Duitsland

Tel. +49 (0) 6247 99 79 019
Fax +49 (0) 6247 99 79 020
E-mail: info@magictack.de

De retourzending dient op uw kosten uitsluitend naar ons postadres te geschieden. In geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en alle verkregen voordelen (bv. rente) worden teruggegeven. Indien u de ontvangen goederen geheel of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kunt retourneren, dient u ons het waardeverlies te vergoeden. Dit geldt niet voor de teruggave van goederen indien de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de controle ervan. Bovendien kunt u de verplichting om een vergoeding te betalen voor een verslechtering die is veroorzaakt door het beoogde gebruik van de goederen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof zij uw eigendom waren en door alles na te laten wat de waarde ervan zou kunnen verminderen. Goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, dienen op ons risico te worden teruggezonden. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroeping of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

5.2 Het recht van herroeping is uitgesloten in overeenstemming met § 312 d paragraaf 4 nr. 1 BGB, als u als consument voor privédoeleinden goederen volgens uw persoonlijke wensen of op maat gemaakt. Dit doet geen afbreuk aan uw aanspraken op het verhelpen van gebreken indien de contractuele prestatie gebrekkig is.

5.3 Bij uw factuurdocumenten is een afleveringsbon gevoegd. Doe het in het pakket met de artikelen die u aan ons wilt retourneren. Indien mogelijk, gelieve ons de goederen terug te zenden in hun originele verpakking met alle toebehoren en verpakkingsonderdelen. Gebruik zo nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met een geschikte verpakking.

6. leveringsvoorwaarden / overdracht van risico

6.1 De levering van de goederen vindt in Duitsland plaats binnen ca. 7 werkdagen - in de rest van Europa binnen ca. 14 werkdagen - na ontvangst van de bestelling op het aangegeven afleveradres. Wij wijzen er echter op dat in individuele gevallen, afhankelijk van onze leveranciers, aanzienlijk langere levertijden kunnen ontstaan.

6.2 De levering geschiedt af magazijn van ons op het door u opgegeven afleveradres, voor zover geen schriftelijk bevestigde afwijking is overeengekomen. Indien u de bestelde goederen wenst te laten verzenden, gebeurt dit op uw kosten. Bij rechtshandelingen tussen ons en u als consument gaat het risico van de prestatie bij verzending echter pas op u over, wanneer de goederen worden overhandigd of wanneer u in verzuim bent met de inontvangstneming. Bij rechtshandelingen met ondernemingen/commerciële klanten gaat het risico van de prestatie over bij de overhandiging van de goederen aan de persoon die is aangewezen voor de verzending van de goederen. De keuze van de verzendingsroute en de wijze van verzending wordt aan ons overgelaten. Vertragingen in de levering aan u zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de leverancier of van u.

6.3 Deelleveringen zijn toegestaan en worden als zelfstandige leveringen beschouwd, tenzij een deellevering voor u als klant onredelijk is. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, zullen u niet in rekening worden gebracht.

7. prijzen / betalingsvoorwaarden

7.1 De prijzen vermeld op onze website www.magictack.de of in onze gedrukte media op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen dienen te worden begrepen als eindverbruikersprijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

7.2 De vermelde prijs is betaalbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaling van de goederen geschiedt door middel van een op onze website (ook tijdens het bestelproces) of in onze catalogus weergegeven en te kiezen betalingswijze.

7.3 De verzendkosten worden getoond op de website, in het kader van het bestelproces. Een gratis levering vindt plaats binnen Duitsland vanaf 49€ goederenwaarde, binnen Europa vanaf 150€ goederenwaarde en wereldwijd vanaf 250€ goederenwaarde.

7.4 Indien u als klant in gebreke blijft met de betaling van uw betalingsverplichtingen, zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 5 procentpunten boven het toepasselijke basistarief voor consumenten en 8 procentpunten boven het toepasselijke basistarief voor bedrijven/commerciële klanten. In geval van niet-betaling treedt het verzuim in zonder aanmaning 14 dagen na de vervaldag of op de dag na de verzending van de aanmaning. Dit doet geen afbreuk aan ons recht om verdere schadeclaims in te dienen, in het bijzonder hogere interesten, bijkomende kosten en herinneringskosten ten bedrage van 10,00 € per herinnering. Bankkosten die door ons worden gemaakt als gevolg van onjuiste rekeninggegevens of ongeoorloofde retourtransfers kunnen door ons aan u als klant worden doorberekend, tenzij u niet verantwoordelijk bent voor de onjuiste gegevens. U hebt het recht te bewijzen dat wij geen of een lagere schade hebben geleden.

8. eigendomsvoorbehoud

8.1 De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald. Als klant bent u verplicht de geleverde goederen met zorg te behandelen.

8.2 Tegelijkertijd bent u gerechtigd de gekochte goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, zolang u niet in gebreke bent met de betaling aan ons. U draagt echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het brutofactuurbedrag die u ten gevolge van de wederverkoop op een derde verkrijgt, aan ons over. Wij aanvaarden hierbij de opdracht.

9. verrekenings- en retentierechten

9.1 U heeft slechts recht op verrekening indien uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons zijn erkend.

9.2 U kunt alleen een retentierecht uitoefenen indien uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust. Indien er sprake is van nadelige gebreken bij het gebruik van het voorwerp van de overeenkomst, heeft u als klant slechts recht op een voorlopige inhouding van de contractueel verschuldigde vergoeding in overeenstemming met het bedrag van de kosten voor het verhelpen van het gebrek.

10 Wegwerken van gebreken

Wij zullen gebreken verhelpen overeenkomstig de volgende bepalingen: a. In het geval van rechtshandelingen met consumenten zullen wij onze verplichtingen tot het verhelpen van gebreken op grond van de wettelijke bepalingen nakomen. b. Indien u de bestelling als handelaar hebt geplaatst, bent u verplicht het voorwerp van de overeenkomst onmiddellijk na ontvangst met redelijke zorg te inspecteren en ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van eventuele materiële gebreken die kunnen worden vastgesteld. Materiële gebreken die niet onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, moeten eveneens onmiddellijk na de ontdekking ervan aan ons worden gemeld met inachtneming van de vereisten voor het melden van gebreken overeenkomstig zin 1. Indien u deze verplichtingen niet nakomt, wordt het voorwerp van de overeenkomst geacht te zijn goedgekeurd wat dit materiële gebrek betreft, met als gevolg dat het instellen van vorderingen wegens gebreken is uitgesloten. Dit geldt niet in het geval van bedrieglijk opzet. c. In het kader van de te leveren prestaties achteraf hebben wij tegenover ondernemingen/commerciële klanten de keuze of de prestaties achteraf door herstel of door vervangende levering moeten worden verricht. Indien de aanvullende prestatie mislukt, kunt u als klant de overeenkomst opzeggen of de overeengekomen vergoeding verminderen en eventueel een schadevergoeding eisen indien aan de wettelijke vereisten is voldaan.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Wij zijn aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond (bijv. plichtsverzuim, onrechtmatige daad) - met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 - voor schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten volgens de volgende bepalingen: a. bij opzet of grove nalatigheid, bij ontbreken van een veronderstelde garantie en bij bedrieglijk opzet zonder beperking van het bedrag; b. bij lichte nalatigheid voor zover een verplichting wordt geschonden, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang is (wezenlijke contractuele verplichting). In dit geval is de aansprakelijkheid voor elk afzonderlijk geval van schade beperkt tot de schade die typisch is voor het contract en voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van het contract. Voor het overige is de aansprakelijkheid voor andere door lichte nalatigheid veroorzaakte schade en jegens ondernemingen of commerciële klanten voor winstderving, extra personeelskosten voor de klant, gebruiksderving en/of omzetderving uitgesloten. De regeling van clausule 11.2. blijft onverlet.

11.2 De aansprakelijkheid voor het ontbreken van een veronderstelde garantie, voor bedrieglijk opzet, voor schade aan leven, lichaam of gezondheid wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.

11.3 U als afnemer bent verplicht - voor zover mogelijk - schade in de zin van bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen direct schriftelijk aan ons te melden of door ons te laten vastleggen, zodat wij zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn en eventueel samen met de gedupeerde afnemer de schade kunnen beperken.

12. verjaring van rechtsvorderingen

12.1 Voor consumenten als klanten bedraagt de verjaringstermijn voor aanspraken op het verhelpen van gebreken aan nieuwe goederen en voor eventuele aanspraken op schadevergoeding twee jaar vanaf de levering van de goederen. In het geval van gebruikte goederen bedraagt de verjaringstermijn één jaar. Indien de klant ondernemer is in de zin van § 14 BGB, bedraagt de verjaringstermijn voor nieuwe goederen één jaar vanaf de levering. Voor gebruikte goederen is het verhelpen van gebreken uitgesloten met de beperkingen geregeld in artikel 11.

12.2 Voor andere aanspraken van de klant, die zowel uit het contract als uit een contractuele verplichting voortvloeien (§ 311 lid 2 BGB), geldt een verjaringstermijn van één jaar vanaf de wettelijke aanvangsdatum van de verjaringstermijn. De vorderingen verjaren uiterlijk bij het verstrijken van de wettelijke maximumtermijnen (§ 199 lid 3 en 4 BGB).

12.3 In geval van opzet of grove nalatigheid gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

13 Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

13.1 Op deze AV en op overeenkomsten die op basis van deze AV tussen u en ons worden gesloten, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende bepalingen van het rechtsstelsel van de staat waar u uw gewone verblijfplaats hebt, blijven onverlet.

13.2 Indien u als klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, of indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebt of indien u na het sluiten van de overeenkomst uw woonplaats naar het buitenland verplaatst of indien uw woonplaats op het moment van het instellen van een vordering niet bekend is, is de bevoegde rechtbank voor alle overeenkomsten die onder deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, de rechtbank in Worms (Duitsland) die bevoegd is voor onze maatschappelijke zetel.

14 Schriftelijke vorm / andere voorschriften

14.1. Alle overeenkomsten die een wijziging, aanvulling of concretisering van deze contractvoorwaarden inhouden, alsmede bijzondere toezeggingen en afspraken, dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

14.2 Indien enige bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.

15 Klarna Kassa

In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden. De betaling wordt in elk geval aan Klarna overgemaakt:

- · Factuur: Als u op rekening bij Klarna koopt, krijgt u de goederen altijd eerst en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. U kunt de factuurvoorwaarden vinden hier.

- · Aankoop op afbetaling: Met de financieringsdienst van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totaalbedrag (maar ten minste 6,95 EUR) of onder de voorwaarden die anders zijn aangegeven bij de kassa. Voor meer informatie over de dienst koop op afbetaling, met inbegrip van de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet, kunt u terecht op hier.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna zijn te vinden op hier. Algemene informatie over Klarna kan worden gevonden hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid behandeld.